Golden Translation

ⵎⴰⴷ ⵏⴳⴰ?

ⴳⵓⵍⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⵍⵖ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⴳⵉⵍⵉⵣ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴷⴰ ⵜⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ uⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉ ⵇⴰⵃ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ. ⴷⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵙⵔ ⴷ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ.

www.goldentranslation.ma ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⵜ ⵉⵎⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⴼⴰⵙⵔⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ. ⵏⵍⵍⴰ ⴰⵀⴰ ⵏⵉⵍ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏⵏⵡⵏ ⴳ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵓⵣⵎⵣ ⴷ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵓⵎⵙⵙⵓⵜⵔ.

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ

ⵏⵙⵜⵢ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵉⵎⴼⴰⵙⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴽⵓ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⵊ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴷ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ.

FOMAGOV

ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵜⵉⴽⵏⵉ

ⵡⴰⵙⴰ, ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵢ ⵏⵏⵓⵏ (ⵉⵎⵙⵔⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ....) ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵍⵓⵎⴰⵕ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ

ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⵚⴽⵓⵜ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵉⴳⵔ ⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵙⵡⴰ ⵙ: ⵡⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵙⴰⴳⵎⴰⵏ (ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ Word, RTF, PDF....) ⵏⵉⵖ ⵙ ⵡⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵉⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⴻⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ

ⵉⵔⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ. ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵖ ⵏⵏ ⵉⵇⵇⵏ ⴰⴷ ⵏⵣⵔⵔⴽ ⵜⵉⵏⵏⵓⵜⵍⴰ, ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍⵏ (ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ, ⵉⵎⵉⴹⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵜⴰⵏⴰⴹⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ, ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴰⵢⵏⵓ, ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ...).

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ

: ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴳⴳⴰⵍ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵢ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⴰⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵜⵍⴽⴰⵎⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⴰⴽⴽⵡ ⵉⵎⵏⵜⴰⵢⵏ, ⴰⵢⴰ ⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ. ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ, ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ, ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ. ⴷⴰ ⵏⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵣⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ. ⴷⴰ ⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⵏⵜ ⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰⵎ.

ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵙⵔ

L’interprétariat simultané

ⴰⴼⴰⵙⵔ ⵏ ⴷⵖⵉ

ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴼⴰⵙⵔ ⴰⵡⴷⵖⵉ, ⴰⵎⴼⴰⵙⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴼⴰⵙⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵜ. ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵎⴼⴰⵙⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵙⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴼⴰⵙⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ. ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴷⴰ ⵉⵍⴽⴽⵎ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵙⵔ ⴰⵜⵔⴰⵔ.

L’interprétariat consécutif

ⴰⴼⴰⵙⵔ ⴰⵎⵙⵓⵜⵍ

ⴰⵎⴼⴰⵙⵔ ⴷⴰ ⵉⵚⴽⴽⵓ ⴰⴷⵕⵉⵚ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⵎ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵙ. ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵔ ⴰⵡⴷⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⵎⵥⵎⴰⵢ, ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ.

L’interprétariat chuchoté

ⴰⴼⴰⵙⵔ ⴰⵃⵜⵉⵜⵉ

ⴰⵎⴼⴰⵙⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⵉ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ, ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵙⵃⵜⵉⵜⵉ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉⵍⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⵎⵙⵖⵏⵣⴰⵏ, ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵡⴰⵔ, ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ, ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ.

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ :

  • ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ.
  • ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ, ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ, ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ.
  • ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⴱ ⵉⵙⵖⵏⵣⴰⵜⵏ.
  • ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⴰⵔⵉⵏ.

ⵜⴰⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ

ⴷⴰ ⵜⵔⵣⵣⵓⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴰⵍⴰⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵓ, ⴰⴷⵡⴰⵍ, ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ, ⵜⴰⵏⵙⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵓⴼⴰⵙⵔ ⵜⵥⴷⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜⵙⵔⵙ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵏⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⴷⵔ ⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵇⴰⵃ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏⵉⵖ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵏⵏⵖ :

  • ⵉⴱⵔⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵓⵙⵍⵉⵎⵙⵍⵉ
  • ⴰⵎⵉⴽⵔⵓ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ
  • ⵜⴰⵙⵎⵙⵙⴼⵍⴷⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴰⵥ
  • ⴰⵎⵉⴽⵔⵓ ⴰⵎⴰⵔⵉ
  • ⴰⵙⴳⵔ + ⴰⴳⵯⴷⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉ + ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⵏ ⵍⴰⵣⴻⵔ
  • ⴰⵎⵉⴽⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵔⵔⴰⴼⵜ

ⴰⵡⴰⴹ

Golden translation & event Marakkech

Adresse : Résidence Masjid, Imm9, Rue Imame Malik appartement N 11, 2ème étage 40000 Gueliz, Marrakech
Tél. / Fax : +212(0)5 24 43 44 76
GSM : +212(0)6 00 07 02 28
E-mail : goldentranslationevent@gmail.com

Golden translation & event Casablanca

Adresse : 1100 Boulevard Al Quods Casanearshore1 Sidi Maarouf Casablanca 20270
Tél. / Fax : +212(0)5 24 43 44 76
GSM : +212(0)6 00 07 02 28
E-mail : goldentranslationevent@gmail.com

Golden translation & event Tanger

Adresse : 3ème étage, Ibn Batouta Mall, Avenue Youssef Ben Tachfine - Tanger
Tél. / Fax : +212(0)5 24 43 44 76
GSM : +212(0)6 00 07 02 28
E-mail : goldentranslationevent@gmail.com

Golden translation & event Rabat

Adresse : Mahaj Hay Ryad Centre,5ème étage, bâtiment 7 et 8 Avenue Attine
10100 RABAT- Maroc
Tél. / Fax : +212(0)5 24 43 44 76
GSM : +212(0)6 00 07 02 28
E-mail : goldentranslationevent@gmail.com